MPSC Rajyaseva Exam is conducted for these Class I, II Posts & Services

 

क्र. पदाचे नाव वेतनबँड व ग्रेड वेतन उच्च पदावर बढतीची संधी नियुक्तीचे ठिकाण
1 उप संचालक/प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) (श्रेणी एक)/उपायुक्त, गट अ ₹15600-39100, 6600 अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय्य भत्ते सह संचालक व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
2 उपजिल्हाधिकारी,गट अ ₹15600-39100+ 5400+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते जिल्हाधिकारी निवड श्रेणीत व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
3 पोलीस उपअधीक्षक/ सहाय्यक पोलीस आयुक्त, गट अ ₹15600-39100+ 5400+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपायुक्त व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
4 सहाय्यक राज्यकर आयुक्त, गट अ ₹15600-39100+ 5400+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते सहाय्यक राज्यकर उपायुक्त व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
5 उपनिबंधक सहकारी संस्था, गट अ ₹15600-39100+ 5400+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते सहनिबंधक सहकारी संस्था व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
6 उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गटविकास अधिकारी (उच्चश्रेणी,गट अ) ₹15600-39100+ 5400+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते महाराष्ट्र विकास सेवेतील वरिष्ठ पदावर महाराष्ट्रात कोठेही
7 सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट अ ₹15600-39100+ 5400+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट अ (वरिष्ठ) व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
8 मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट अ ₹15600-39100+ 5400+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते निवड श्रेणीतील पदावर नगरपालिका/परिषद क्षेत्रात
9 अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, गट अ ₹15600-39100+ 5400+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते उपायुक्त (वरिष्ठ)व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
10 शिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट अ (प्रशासन शाखा) ₹15600-39100+ 5400+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते शिक्षण उप संचालक व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
11 प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) (श्रेणी दोन)/सहाय्यक आयुक्त, गट अ ₹15600-39100+ 5400+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते उपसंचालक /प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) (श्रेणी एक)/उपायुक्त व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
12 उद्योग उपसंचालक, तांत्रिक, गट अ ₹15600-39100+ 5400+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, गट अ व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
13 तहसीलदार, गट अ ₹15600-39100+ 5000+ अधिक महागाई भत्ता+ व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते उपजिल्हाधिकारी व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कुठेही
14 सहाय्यक संचालक,कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, गट अ ₹9300-34800+ 5000+ अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते उपसंचालक व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
15 उप शिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट ब  (प्रशासन शाखा) ₹9300-34800+ 4800+ अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते शिक्षणाधिकारी व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
16 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट ब ₹9300-34800 + 4600 + अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट अ व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
17 लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट ब (राजपत्रित) ₹9300-34800+ 4400+ अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट ब (कनिष्ठ) व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
18 कक्ष अधिकारी, गट ब ₹9300-34800+ 4800+ अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते अवर सचिव व त्यापुढील पदे फक्त मुंबई
19 सहाय्यक गट विकास अधिकारी, गट ब ₹9300-34800+ 4400+ अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ व निवडश्रेणीत महाराष्ट्रात कोठेही
20 मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद, गट ब ₹9300-34800+ 4400+ अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, गट अ व त्यापुढील पदे नगरपालिका/परिषद क्षेत्रात
21 सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, गट ब ₹9300-34800+ 4400+ अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते उपनिबंधक सहकारी संस्था व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
22 उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गट ब ₹9300-34800+ 4400+ अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गट अ व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
23 उपअधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, गट ब ₹9300-34800 + 4400 + अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, गट अ व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
24 सहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट ब ₹9300-34800 + 4400 + अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते उपायुक्त (कनिष्ठ) राज्य उत्पादन शुल्क गट अ व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
25 कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता-मार्गदर्शन अधिकारी, गट ब ₹9300-34800 + 4400 + अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते सहाय्यक संचालक कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, गट अ व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
26 उद्योग अधिकारी, तांत्रिक, गट ब ₹9300-34800 + 4400 + अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते उद्योग संचालक व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
27 सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी/संशोधन अधिकारी/गृह्प्रमुख/प्रबंधक, गट ब ₹9300-34800 + 4400 + अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) (श्रेणी दोन)/सहाय्यक आयुक्त महाराष्ट्रात कोठेही
28 नायब तहसीलदार, गट ब ₹9300-34800 + 4300 + अधिक महागाई भत्ता + व नियम प्रमाणे देय्य भत्ते तहसीलदार, गट अ व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही

 

526 Responses to MPSC Rajyaseva Exam is conducted for these Class I, II Posts & Services

 1. Rupesh Rajendra Mahadik म्हणतो आहे:

  Sir m Job tybcom la ahe… Pass out zalyavr job krun study krychi ahe mpsc rajyseva chi…. Tr sarv sub. Sati best of the best books refer kra plz

 2. Shaikh vajeed म्हणतो आहे:

  Sir, tahsildar and deputy collector sathi syllabus kay ahe and book konte refer karayacha

 3. Sarita patil म्हणतो आहे:

  I sir I have completed BSC IT . I am interested mpsc exam but height is small 150. If have any post suitable for my height.plz guide mi.

  • AnilDabhade म्हणतो आहे:

   @Sarita, there is no problem at all, except following posts, you can apply for all the posts. With height of 150 cms, you are not eligible for these posts: DySP/ACP Group A, Commissioner State Excise Group A, Deputy Commissioner State Excise Group B and Asst RTO Group B.

 4. Rohit म्हणतो आहे:

  Is there separate mains exam for ARTO post or same as other posts

 5. SUJIT PATIL म्हणतो आहे:

  AGE LIMIT SANGA PLS OBC ANI OPEN SATHI

 6. Tanushree sachhar म्हणतो आहे:

  I m not able to save sub caste in profile. I m not able to apply for mpsc rajaseva form sir

 7. Vilas jadhav म्हणतो आहे:

  Sir mala rajyaseeva cha syllabus marthi madye phje pan milt nahi ahe ani tahsildar cha pepar kasa asta ty sathi thdi information havi ahe marthi ka English madun aste te

 8. anuja म्हणतो आहे:

  sir me fybsc madhe aahe tr me mpse prilims kevhapasun deu shakte

 9. Sudhir Patil म्हणतो आहे:

  सर…..
  महापालिका आयुक्त आणि नगरपंचायत अधिकारी यांची निवड कशी केली जाते?

 10. Sujata pethe म्हणतो आहे:

  Sir,I am Sujata .BE(electronics and telecommunication) last year…which post and exams of mpsc are suitable for me

  • AnilDabhade म्हणतो आहे:

   @Sujata, always remember, your destiny is in your hands. You can create your own career in whichever service you wish. All you need to do is study meticulously, with sincerity and devotion. If you have faith in YOURSELF, you can achieve anything. You may go for all of these exams conducted by MPSC: Rajyaseva, STI, Asst Section Officer and PSI (if you have min height – 157cms (without shoes/chappals). Success is a decision away. Good luck.

 11. jagdish kedar म्हणतो आहे:

  सर मी mbbs 2 nd year la aahe pn mla psi vhyche aahe mla guidence dya?

 12. nikhil म्हणतो आहे:

  Sir, is age for general category for mpsc fixed @38..or it may decrease in coming year as was increased in 2017 from 33 to 38… plz guide..

 13. Bhausaheb paghal म्हणतो आहे:

  Sir mi army person aahe tar mala yach Kay fayada?

 14. Pankaj vaishnav म्हणतो आहे:

  Sir maj graduation complete zalay bt 55% ahet
  Tar mi rajyaseva deu shakto ka..?

 15. Aditya म्हणतो आहे:

  Sir, I am currently in sybsc n I had question that after completing graduation what all services under mpsc are open for me.

 16. lopmudra म्हणतो आहे:

  Namaste sir, mi m.pharm zali ahe. Ashi exam ahe ka pharmacy fieldche vidyarthi deu shaktat.

 17. Vilas chaudhari म्हणतो आहे:

  If anyone selected through mpsc, he/she is having no require height than which post they will allocate .

 18. Pramey Joshi म्हणतो आहे:

  When are these exams prelims generally conducted each year (month) ?

 19. Shital Mahesh Mhawalankar म्हणतो आहे:

  Hello sir me BA B.ed zali.
  MA English 2 year ahe
  Pn mala mpsc mdhe konti post suitable ahe
  Mala government exams mdhe interest ahe

 20. BHUSHAN PATIL म्हणतो आहे:

  Sir me Army parsen Aahe Mela Kahi Vicharayeche Aahe pless tumcha contact no sand kera

 21. Sumedh म्हणतो आहे:

  Respected sir. I’m now doing llb 1st year,
  I want to give civil judge exam so what’ is age limit for this exam . please give me details of this exam , eligibility, pre & mains & interview etc.

 22. Sumedh म्हणतो आहे:

  Respect end sir. I’m now doing lllb 1st year I want to give law civil judge exam so what’ is age limit for this exam .

 23. Sachin Patil म्हणतो आहे:

  MPSC rajyseva exam sathi medical tests kontya ghetlya jatat..
  Diabetes,blood pressure sathi acceptable level kay aste.

 24. Vivek म्हणतो आहे:

  Sir
  Maz law suru ahe pudhchya varshi complete honar ahe , tr law sathi kuthli post ahe ka mpsc madhe ? Ani mi study konta karayla pahije

  • AnilDabhade म्हणतो आहे:

   @विवेक, नवीन विधी पदवीधारक :दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग’ ही परीक्षा देवू शकतात. त्यासाठी १. पदवीची प्रत्येक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण करून पदवी प्राप्त केली असली पाहिजे. २. विधी पदवीचे अंतिम वर्ष किमान ५५% इतक्या गुणांनी उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
   जास्त माहितीसाठी एमपीएससीची वेबसाईट पहावी.

 25. Snenal Desai म्हणतो आहे:

  Police sub inspector is which class post?
  Please let me know

 26. Kirti म्हणतो आहे:

  Hi sir,
  Mi Kirti, mi graduation (B.Sc) Pass class Ani post graduate (MCA) Second class aahe. Age 30years mi MPSC exam deu shakte ka sir plz relay.

  • AnilDabhade म्हणतो आहे:

   @कीर्ती, हो, नक्कीच देवू शकता. ओपन वर्गवारीतून असाल तर वयाच्या ३८ पर्यंत आणि राखीव वर्गवारीतून असाल तर ४३ पर्यंत राज्यसेवा परीक्षा देवू शकता.

 27. mahesh म्हणतो आहे:

  I completed BHMS, age 34 completed, open category, unable to join class, but ready for home study. I juat want to ask can I prepare for Rajyaseva. Is it possible?

  • AnilDabhade म्हणतो आहे:

   @Dr. Mahesh, Yes, you can prepare for Rajyaseva anywhere (even in a jungle) if you have study material and internet connection available with you. All you need to know is how to prepare, what to refer, etc. You can join our PGP that can be completed from the comforts of your home. More details are available under “Courses” menu on this blog.

 28. विनोद भोसले म्हणतो आहे:

  नमस्कार सर
  मी विनोद भोसले माझं Bsc Biotechnology
  MBA Marketing Management झालय सर
  मी राज्य सेवा मार्फत goverment जॉब जॉईन करायचा
  आता कुठल्या जागा आहेत मी exam देऊ शकतो

  सर राज्य सेवा 2017 18च वेळा पत्रक भेटेल का

 29. akshay date म्हणतो आहे:

  pls guide me for wich post i have to prepare. but i really intrested in psi and dysp post. so pls guide me

 30. SHASHANK म्हणतो आहे:

  hello sir,
  My self Shashank, i am M.Pharm person currently working with pharma company. my age is 30 also i faced MPSC 5 TO 6 time. for PSI,STI ,Preliminary exam also. but i was not qualified for this exam. can you suggest me about this exam how i can prepaired my self or any coaching classes.

 31. priyanka pawar म्हणतो आहे:

  hello siir,mla rajyaseva exam dyaychi ahe plz mi ksa study kru sangu shkal ka.plz help sir,………….

 32. sandesh tidke म्हणतो आहे:

  Sir mi 10th chi exam atach 2017 madhe dili ahe mala MPSC chi exam dyaychi ahe mi 10th nantar konti field nivdu

 33. Meena patil म्हणतो आहे:

  Sir mi graduation (B. A.) complete kele aahe. Mala MPSC Chi exam dyaychi aahe. Pan mi kuthlya padasathi apply karu yababat confused aahe. Maze age 30 aahe. So please guide me about exam.

 34. Ragini म्हणतो आहे:

  Hello Sir,
  I want to give an MPSC exam for next year.I am working in IT company now and my age is 27. Am i eligible to give exam? How many hours should i spent to complete my study?

 35. acharya priyanka म्हणतो आहे:

  Sir majha engineering complete zal ahe from E&tc department madhun, pls mala guide kara mi kontya post sathi aply karu shakte,& 2016 pass out ahe ani karnatak boundary ahe,10 paryant marathi madium hot mpsc karu shakte na??

 36. satyajit arjun lagad म्हणतो आहे:

  RES./SIR,I have completed B.E now 2016 i m 23 yr old.i prepare for mpsc so plz tell mi which exam is better for me.

 37. Rohit म्हणतो आहे:

  Sir I want MPSC Assistant Engineer (Electrical) previous year paper….so where it available….if u have…can u plz mail me…
  Thanking you

 38. Sanket Kale म्हणतो आहे:

  Sir..Jar me externally Degree complete keli asel tr Interview cha veli kahi problem yeu shakto ka…

 39. Gayatri म्हणतो आहे:

  Sir, I have completed BE in Computers. I want to apply for the MPSC but i’m bit confuse to which post i should apply? Please guide me.

 40. Pranjali म्हणतो आहे:

  Sir i have completed B.E now i m 23 yr old.i prepare for mpsc so plz tell mi which exam is better for me.

 41. Pooja म्हणतो आहे:

  Sir mi bca complete kele 2016 la mla 2018 la exam mpsc daychi preparation krun pn yasathi konte coaching center chngle ani post kiti astat total mpsc madhe class 1, class 2?

  • AnilMD म्हणतो आहे:

   @पूजा, राज्यसेवा अंतर्गत असलेल्या पोस्टबद्दल ह्याच पेजवर सर्व माहिती आहे ती वाचली नाही का? आमचा पिजीपी जॉईन करा.त्याबद्दल सर्व माहिती “कोर्सेस’ मेनुखाली उपलब्ध आहे.

 42. yogesh म्हणतो आहे:

  1. Mpsc through mantralaya madhe as a asst. Select jhalyavar increment kiti varshane and kashi hote and 2. as a asst. Purn life time mantralaya madhech tumachi duty asate ki ajun kuthe posting hote

 43. Hrutik Gurav म्हणतो आहे:

  Mi 12th science la aahe MPSC/UPSC exam denyasathi ichhuk aahe. Sir,mi aata pasun kasya prakare tayari karu? mla officer banayche aahe kahi guideance milel ka? BSC karun pariksha deu sakto?

 44. Sayyadali makandar म्हणतो आहे:

  Sir mi BCS second yearla aahe mala mpsc dyaychi aahe mala deta a ell ka???

 45. Vikas Paikrao म्हणतो आहे:

  Sir mala rajyaseva Madge interest ahe. Pan mala rajsva vishayi kahich mahit nahi. Means kuthalya month madhe add yete he pan mahit nahi can u help me sir. Sir C.Sci F.Y.Madge ahe

 46. Harshad kapadne म्हणतो आहे:

  Sir mala Tahshildar padachi purn process sanga plz..

 47. Harshad kapadne म्हणतो आहे:

  Tahshildar padasathi Kiti divas study keli pahije.

 48. Harshad kapadne म्हणतो आहे:

  Sir, mazi A.T. D jhali ahe ani mi f. Y. B. A la ahe mala MPSC madhil Tahshildar hya post baddal guidance pahije…

  • AnilMD म्हणतो आहे:

   @हर्षद, तहसीलदार पदासाठी एमपीएससी राज्यसेवेची तयारी करावी लागेल. खाली दहा सक्सेस मंत्र दिलेत ते वाचून तयारीला लागावे.

 49. Prasanna म्हणतो आहे:

  sir, PSI ani STI kontya post ahet???

 50. akash म्हणतो आहे:

  sir me bsc agriculture pass out ahe mala dysp vhyacha ahe plz mala guidance dya syllabus pattern. ani coaching classes lavne garjecha ahe?

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.