SuccessSnippet#240 :: How To Memorise Your Notes?

Success-Snippet#240 :: How To Memorise Your Notes?

– learn the FIRST point of a topic.

– review it.

– learn the SECOND point.

– review FIRST and SECOND point.

– learn the THIRD point.

– review all three points.

Continue this way till the entire topic/sub-topic is memorised.

सक्सेस-स्निपेट#240 :: आपल्या नोट्स कशा लक्षात ठेवता येतील?

एखाद्या विषयाचा/मुद्द्याचा पहिला बिंदू (पॉईंट) शिकून घ्या.

त्याचे पुनरावलोकन करा.

दुसरा बिंदू (पॉईंट) शिकून घ्या.

पहिल्या आणि दुसऱ्या बिंदूचे पुनरावलोकन करा.

तिसरा बिंदू (पॉईंट) शिकून घ्या.

तिन्ही बिंदूचे पुनरावलोकन करा.

ह्या पध्दतीने संपूर्ण बिंदू (पॉईंट्स) लक्षात येईपर्यंत करा.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#239:: Update and Be Updated

SuccessSnippet#239:: Update and Be Updated:
This weekend, update the Indices of your Notes (topic-wise) so that, just before your exam, you would be able to pull out (for Revision) what you want without wasting precious time.

सक्सेस-स्निपेट#239 :: अपडेट करा आणि अपडेट व्हा:
या वीकेंडला, आपल्या नोट्सच्या (विषयानुसार) सूची अद्ययावत करा जेणेकरून, तुमच्या परीक्षेच्या अगदी आधी, तुमचा मौल्यवान वेळ वाया घालविल्याशिवाय तुम्हाला जे पाहिजे ते (रिविजनसाठी) बाहेर काढायला सोपं जाईल.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam | यावर आपले मत नोंदवा

Success-Snippet#237:: Deep Truth of Deep Study

सक्सेस-स्निपेट#237 :: गहन अभ्यासाचे गहन सत्य:
आपल्या अभ्यासादरम्यान, जेव्हा तुम्ही एखादा विषय वाचता तेव्हा प्रत्येक मुद्दा स्पष्ट होईपर्यंत आपल्या मनाला त्यावर लक्ष देऊ द्या.

अशाप्रकारे, तुमचे मन विषयाबद्दल सर्व काही गहनपणे समजून घेईल.

Success-Snippet#237:: Deep Truth of Deep Study:
During your study, when you read a topic, let your mind dwell upon it until every point is clear to it.

This way, everything about the topic will be deeply understood by your mind

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

Success-Snippet#236:: Update Facts & Figures

सक्सेस-स्निपेट#236:: तथ्ये आणि आकडेवारी अद्ययावत करा:
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० अवघ्या 2 महिन्यांवर आली आहे म्हणून आपण सरकारी संकेत स्थळांना भेट देऊन आपल्या नोट्समधील तथ्ये आणि आकडेवारी (आर्थिकदृष्ट्या, पर्यावरणीय, स्टॅटिस्टिकल, विज्ञान व तंत्रज्ञान, भौगोलिक इ.) अद्ययावत करा.

Success-Snippet#236:: Update Facts & Figures:
Rajyaseva Prelims 2020 is just 3 months away so you should update Facts and Figures (economical, environmental, statistical, S&T, geographical, etc) in your Notes by visiting government websites.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#235 :: No Excuses

सक्सेस-स्निपेट#235 :: कारणे नकोत:
आपणास जे करायचे आहे ते चालू न ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कारणे नकोत, कोणत्याही परिस्थितीत.

कधीही हार मानू नका.

तुम्ही आपल्या योजनेशी चिकटून राहाल तेव्हा सर्व काही जुळून येईल. परिस्थिचा बळी होण्याऐवजी परिस्थितीला आपल्याप्रमाणे आकार द्या.

लक्षात ठेवा, तुमच्यात ही अमर्याद क्षमता आहे … फक्त त्याचा उपयोग कर माझ्या मित्रा.

SuccessSnippet#235 :: No Excuses:
There should never be any excuse to discontinue what you want to do, under any circumstances.

Never give up.

Everything will fall in place when you stick to your plan. Mould the circumstances rather than being a victim.

Remember, you have that unlimited potential…just use it my friend.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

आपल्याला हवं तसं घडवा

दुसऱ्यांचा फोटो आपल्या डीपीला लावून आपलं भाग्य बदलेल हे स्वप्न बघण्यापेक्षा आपल्याला हवं तसं घडवण्याची शक्ती तुमच्यातच आहे हे लक्षात घ्या.
🤨🤨🤨🤨🤨

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#234:: Why Are You Here?

SuccessSnippet#234:: Why Are You Here?
● You are here to make changes, not change yourself.
● You are here to heal others, not look for someone to heal you.
● You are here to lead others, not be a follower of someone.

Rise my friend, MAKE IT HAPPEN, not wait for it to happen. Be a miracle, not wait for a miracle.

सक्सेस-स्निपेट#234:: तू इथे का आहेस?
● तू बदल करण्यासाठी येथे आहेस, स्वतःला बदलू नकोस.
● तू इतरांना बरे करण्यासाठी येथे आहेस, स्वतःला बरे करून घेण्यासाठी कोणाला शोधू नकोस.
● तू इतरांचे नेतृत्व करण्यासाठी येथे आहेस, एखाद्याचा अनुयायी होऊ नकोस.

माझ्या मित्रा उठ, हे घडवून आण, हे घडून येण्याची वाट पाहू नकोस. चमत्कार कर, चमत्कार घडण्याची वाट पाहू नकोस.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#233: Keep Morale Always High

SuccessSnippet#233: Keep Morale Always High:
During your preparation for MPSC/UPSC exam, keeping your morale ALWAYS HIGH is of utmost importance.

Let not it get affected by others’ negative thoughts otherwise you may get engulfed in confusion resulting in utter frustration.

Immediately get away from such people because continuous exposure to repetitive negative thoughts may affect your powerful confidence.

सक्सेस-स्निपेट#233: मनोबल नेहमीच उच्च ठेवा:
एमपीएससी/यूपीएससी परीक्षेची तयारी करताना आपले मनोबल नेहमीच उंच ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते.

इतरांच्या नकारात्मक विचारांचा त्यावर परिणाम होऊ देऊ नका अन्यथा तुम्ही पूर्णपणे निराश होऊ शकता.

अशा लोकांपासून ताबडतोब दूर जा कारण वारंवार नकारात्मक विचारांचा सतत संपर्क आल्याने तुमच्या दृढ आत्मविश्वासावर परिणाम होऊ शकतो.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#232:: Perseverance – The Key To Success

SuccessSnippet#232:: Perseverance – The Key To Success
– Pursue your study unceasingly.
– Complete each topic without taking longer breaks.
– Do not allow negative thoughts to enter into your mind (in between breaks).

सक्सेस-स्निपेट#232 :: चिकाटी – यशाची गुरुकिल्ली
– तुमच्या अभ्यासाचा पाठपुरावा विनासायास करा.
– जास्त मोठे ब्रेक न घेता प्रत्येक मुद्दा/विषय पूर्ण करा.
– आपल्या मनात नकारात्मक विचार येऊ देऊ नका (ब्रेक दरम्यान).

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#231 :: Remain in Command:

सक्सेस-स्निपेट # 231 :: नियंत्रित रहा:
तुम्ही एमपीएससी, यूपीएससी किंवा इतर कोणत्याही परीक्षेची तयारी करत असलात तरीही तुम्ही नेहमीच प्रत्येक परिस्थितीत स्वतःवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

प्रथम, स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि नंतर कोणतेही आव्हान स्वीकारा. तुमच्यात अशी शक्ती आहे जी मागील अपयशांना या वेळी यशामध्ये बदलू शकेल.

कारण हे केले जाऊ शकते.

SuccessSnippet#231 :: Remain in Command:
Whether you are preparing for MPSC, UPSC or any other exam, you should always command yourself in every situation.

First, believe in yourself and then accept any challenge. You have the power within yourself that can reverse previous failures into SUCCESS this time.

This is because IT CAN BE DONE.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | १ प्रतिक्रिया